حاشیه های احضار وزیر جوان

news-details

ماجرای احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه، اگرچه با آزادی وی با قـرار التزام همراه بـود، امـا همچنان با اظهارنظرها و واکنش های کاربران در فضای مجازی همراه اسـت.


به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ایران ؛  منتظری دادستان کل کشور، پنج شنبه در پاسخ به این سوال که آیا دلیل احضار آذری جهرمی، استنکاف وی از فیلتر اینستاگرام بوده است یا نه، این طور پاسخ داد: « بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسائل و شکایات مختلفی است که از بخش های مختلف به دادســـرای تهران ارجــاع شـده بـود. ایشان هم طبق قانون برای ارائه توضیحات دعوت و احضار شدند. یک مسئله ای را دیدم که مقداری درمــورد آن بی انصافی شد، این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛ در حالی که اتهامات متعددی متوجه وی بوده اسـت، البته صرف اتهام است و ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسـرا منتهی به قـرار منع تعقیب شـود؛ به هر حـال هر فردی که در مظان اتهام باشد، باید پاسخگو باشد.»
منتظری البته در ایـن گفت وگو که ایسنا آن را گـزارش کـرده، دستور فیلتر بخش هایی از اینستاگرام و فضای مجازی را رد نمی کند و مـی گـویـد: « در نـامـه کتبا نوشتیم کـه این بخش های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شـورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کـرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم .»

در عین حال، هادیان مدیرکل روابـط عمومی وزارت ارتباطات، دیروز جمعه در یک توئیت درباره علل احضار وزیر ارتباطات نوشت: « دادستان محترم کل کشور گفته اند: اتهام وزیر ارتباطات صرفا استنکاف از دستور قضایی فیلتر اینستاگرام نیست. برخی اعمال محدودیت های دیگر هــم ابــــالغ و اجــــرا نــشــده اســــت. ایــشــان در صحبت هایشان از شکایات متعدد نام بردند. بـرای تنویر افکار عمومی، فهرست شکایات به شرح زیر است: 1 -شکایت طوماروار 432 نفر از مردم اهواز در خصوص استفاده از فضای مجازی در حمله تروریستی به رژه اهـواز. 2 - شکایت طوماروار حدود 15۰ نفر از طلبه های استان کرمان درخصوص فسادهای رخ داده در فضای مجازی. ۳ -شکایت سه فرد حقیقی با یک مضمون درخصوص فسادهای فضای مجازی. 4 -شکایتی درخصوص مصاحبه وزیر ارتباطات درمـورد غصب فرکانس های باند 7۰۰-8۰۰ توسط صدا و سیما، شکایتی درخصوص توئیتی از وزیـر ارتباطات درمــورد میزان پیشرفت های ارتباطات پهن باند در ایران در دولت تدبیر و امید» . 

 اینستاگرام فیلتر می شود؟ 

به هر روی، احضار وزیر ارتباطات با واکنش های متعددی بـه ویـــژه بـا تمرکز بـر مـوضـوع فیلتر اینستاگرام همراه شد و این در حالی است که مسئوالن شــورای عالی فضای مجازی بارها از در دستورکار نبودن فیلترینگ اینستاگرام سخن گفته اند. فــیــروزآبــادی، دبیر شــورای عالی فضای مجازی، دو هفته قبل گفته بود: « اگـرچـه بحث های بسیاری پیرامون مسئله اینستاگرام وجود دارد؛ اما تا زمانی که آلترناتیو مناسبی بـرای آن نداشته باشیم، با فیلتر آن دچار برخی مشکالت می شویم.مردم به ارتباط و شبکه های اجتماعی نیاز دارند و نمی توانیم بــدون یافتن جایگزینی مناسب، یـک شبکه اجتماعی را ببندیم.»

او در سال 98 نیز گفته بود  که محدودیت اینستاگرام را در دستور کار ندارند. این اظهارات در حالی است که بنابر آن چه در ماجرای احضار وزیر ارتباطات عیان شد، دستور قضایی فیلتر اینستاگرام در اردیبهشت 97 صادر شده است و وزیر ارتباطات نیز در احضارش به دادسرا درباره این که چرا تاکنون این شبکه را فیلتر نکرده است، این حکم را وارد ندانسته بود. 

به اشتراک گذاری این مطلب!